Improvizace

Nahrávky jsou řazeny zpětně - od nejmladších k nejstarším.
Všechny uvedené záznamy jsou k dispozici pouze k soukromému poslechu. Jejich jakékoli další rozmnožování, veřejné užití nebo kopírování není dovoleno.

Varahnní půlhodinka (jako zástup) Svatá Hora

23. 9. 2018

Koncert Litice u Plzně

1. 11. 2014

Adventní varhanní půlhodinka

1. 12. 2013

Řím 13, 11-14

Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.

Totální improvizace

10. 1. 2013

Koncert proběhl v posluchárně Státního oblastního archivu v Příbrami v rámci cyklu "10x varhany pokaždé jinak", který jsem pořádal v rlůzných místěch Příbrami a okolí.

Improvizace s Boudewijnem Zwartem (zvonohra a varhany)

26. 9. 2012

Koncert pro zvonohru, sbor a varhany, v rámci českého turné B. Zwarta v září 2012. Nahrávku Beiaard Mis R. rejška, která byla při tžomto koncertu též provedena naleznete zde. Boudewijn Zwart (Holandsko)- carillon, Pavel Šmolík - varhany.

Improvizace na Píseň písní (kytara a 2 varhany)

12. 5. 2012

Koncert porvedený v Prachatickém chrámu, inspirovaný kytaristou Ivanem Borešem, tvořily dvě půlhodinové části. V první z nich se představili interpreti samostatně, v druhé pak zazněla společná improvizace na motivy pěti kapitol Písně písní. Ivan Boreš - kyrata, Mikoláš Troup - chórové varhany, Pavel Šmolík - velké varhany. Videozáznam shlédnete zde. (Youtube)

Varhanní improvizace, Svatá Hora

3. 3. 2012

Volný sled několika improvizovaných kusů, vzniklých z osobní potřeby vyjádřit své pocity hudbou. Improvizace je hrána na svatohorské chórové varhany.

Klavírní improvizace, zámeček Vysoká

22. 11. 2010

Výjimečná improvizace nikoli ve smyslu její mimořádné hudební hodnoty, spíše však v tom směru, že na klavír sólově nehraji, jelikož je toto umění mimo můj obor. Tato improvizace vznikla z dramaturgické nutnosti oddělit sborové skladby Vepřekova sboru od závěrečné skladby koncertu, přičemž byl k dispozici „jen“ klavír.

Improvizace z CD „Vánoce na Svaté Hoře“

14. 10. 2010

Tato improvizace vznikla z potřeby uvést několik částí Vánoční liturgie Radka Rejška, které byly zaznamenány spolu s dalšími skladbami na vánoční CE Svatohorského chrámového sboru. Improvizace je hrána na chórových varhanách svatohorské baziliky (Vl. Šlajch, 2007)

Improvizace při exerciciích P. Petra Beneše, CSsR

1. 8. 2008

Při duchovních cvičeních, exerciciích pro učitele, která pojednávala o kreativitě, vybral P. Petr Beneš pro odpolední duchovní koncert texty, jejichž spojnicí byla myšlenka setkáno Boha a člověka. Na ně jsem pak improvizoval. Biblické texty, které byly podkladem pro improvizace, jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé hudební části.

Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovím. Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu , hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“ (Pís 2,8–13)

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ Odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. (Gen 3,8-10)

I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. (Gen 15, 9–12)

Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. (1 Král 19,11-13a)

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,26–38a)

V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ (Mt 27,45–46)

Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. (Jan 20,11–16)

Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého milého? Zburcovala jsem tě pod jabloní, kde tě počala tvá matka, kde tě počala ta, jež tě porodila. Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky . Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. (Pís 8,5–7)