Rok 2001

Kronika je vedena od mého nástupu do funkrce regenschoriho, tj. od 31. července 2001 (pozn. P. Šmolík)

Poutní slavnost

Vzhledem k již předem domluvenému účinkování mimo Příbram mi bylo dovoleno se pouti neúčastnit. Sbory (svatohorský ve spojení se sborem z Krucemburku) řídil P. K. Bříza, na varhany doprovázely pí. M. Rejšková a M. Fuchsová.

Září a listopad

V průběhu mezidobí jsme zpívali běžný liturgický repertoár, tedy Břízova a Jelínkova propria a vložky. Připravovali jsme též některé společné skladby na chystané Setkání chrámových sborů Plzeňské diecéze konané 13. října 2001, kam jsme byli pozvání jako hosté, a to u příležitosti životního jubilea P. K. Břízy. Otec Bříza však byl v době konání setkání již hospitalizován, tak jsem provedení musel řídit již já sám. Na programu bylo samostatné vystoupení každého ze sborů (my jsme zpívali Břízovo IV. ordinarium) a společné vystoupení všech sborů, při kterém zpívalo asi 300 zpěváků současně (Bach: Jezu, Ty jsi moje síla, Pange lingua, z kanc. Komenského: Soudce všeho světa, Tropar: Blogoslovenstva, J. des Pres: Ave Vera Virginitas, Mozart: Ochraň, Pane, život můj, Biederman: Svatý Václave). Společné vystoupení bylo uzavřeno zpěvem Břízova III. ordinaria, přičemž Svatohorský chrám. sbor zpíval z kůru, ostatní sbory pak odpovídali z presbytáře jako lid. Kromě toho sbor nacvičoval repertoár na vánoce.

O slavnosti Ježíše Krista Krále jsme kromě propria J. Břízy zpívali též IV. ordinarium K. Břízy.

Z ostatních událostí:

21.října se konal varhanní koncert Doc. Jaroslava Tůmy a komorního orchestru za řízení F. X. Thuriho.

V sobotu 24. listopadu proběhlo natáčení Křížové cesty svatohorské, skladby F. X. Thuri, komponované k příležitosti vysvěcení křížové cesty v přírodě v roce 2000. Zpívá Malý sbor (uvedeno jako SH chrámový sbor) se souborem Collegium Xaverium pod vedením F. X. Thuriho.

2. prosince se konečně konal opožděný koncert věnovaný životnímu jubileu P. Stanislava Přibyla. Na programu byly výhradně části z kantát J. S. Bacha, oslavencova oblíbeného autora. Akci organizoval p. Nováček za spolupráce různých ochotných hudebníků a zpěváků, mj. studentů AMU.

Poslední událostí, kterou zmíním, je skon P. Karla Břízy, který zemřel po dlouhé nemoci v neděli 9. prosince v pražské nemocnici v Motole.

Advent

V adventní době dochází na Sv. Hoře k jistým změnám v praxi svatohorských zpěvů. Po raní mši sv. se nezpívá „Vesel se“, nýbrž tento zpěv je nahrazen adventním, rovněž typicky svatohorským „Anděl Páně“. Při ostatních mších sv. zůstává praxe stejná jako v mezidobí (tj. o „sedmé“ ve všední dny bez uctívání, po ostatních mších „Zdrávas“).

Po několika měsících provádění podobného repertoáru, hlavně však zpívání v neustále stejném složení sbor + varhany jsem uvažoval o tom, jak dále odlišit adventní dobu od období během roku.

V doprovodech lid. zpěvu při mši sv. jsem tak po dohodě s otci redemptoristy zavedl recitování těchto jindy zpívaných částí: Credo (je-li), Tajemství víry, Otčenáš. Kromě toho se snažím, aby předehry a mezihry byly střídmější a pléna se pokud možno nepoužívalo. Toto tlumočím i ostatním varhaníkům. Liturgická hudba se tak stává střídmější, aby se příchod vánoc projevil i kvantitou lidového zpěvu při mši. Vše bylo přijato jak od kněží tak varhaníků, samozřejmě s již dříve jmenovanou výjimkou jednoho z redemptoristů.

Se sborem, resp. jeho mužskou částí, se mi podařilo nacvičit obě adventní ordinaria Graduale Romanum (Missa XVII. a XVIII.). Nedělní „deváté“ se tedy od začátku adventu značně proměnily: proprium vždy tvoří nějaká adventní píseň zpívaná lidem, ordinarium se zpívá chorálně z kůru. Tato změna byla kupodivu vcelku dobře přijata i lidem. Na závěr musím přiznat, že toto obohacení chrámové hudby současně poskytuje mnohem více prostoru pro nácvik vánočního repertoáru na zkouškách Velkého sboru.

Vánoce

Nejprve několik slov ke změnám, týkajícím se svatohorských zpěvů. Při mších s lidovým zpěvem (včetně raní mše sv.) se místo „Zdrávas“ nebo „Vesel se“ již tradičně zpívá vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán“, a to pokud možno všechny čtyři sloky. Během uctívání se pak nehrají mariánské písně, ale písně vánoční a koledy. Alespoň v úvodu vánoční doby se snažím o jistou „pastorálnost“ preludií.

Liturgie na „půlnoční“ mši sv. (v 16 hodin) jsme doprovázeli zpěvem pastorel a písní z Michnovy Vánoční muziky. Ordinarium bylo lidové.

Na Boží Hod vánoční zazněla, po dlouhé době patrně poprvé při liturgii, Rybova Missa pastoralis in B pro sbor, sóla, klarinet, trubku, dvoje housle a basso continuo. Materiál jsem náhodou objevil na jednom z plzeňských kůrů. Samozřejmě bylo nutné jej zpracovat (přepis do moderních klíčů, spartace). Kromě smyčcových nástrojů a varhan (Vl. Benešová) se ke spolupráci uvolil Ctirad Sedláček - klarinet; sóla zpívali A. Krmášková - soprán, K. Falcníková - alt, tenorové sólo bylo v ansámblech vynecháno, v jednohlase přenecháno altu, bas zpíval Zd. Fous. Tato mše byla rovněž provedena o den později, 26. prosince, na Vánočním koncertu Svatohorského chrám. sboru. Kromě této skladby na koncertu zazněly ještě pastorely J. J. Ryby (Libou písničku, Tiše se pozdržme) a klasicistní varhanní hudba. Bazilika byla posluchači naplněna k prasknutí.

Poslední den roku ve 22:30 hodin na bohoslužbě na začátek nového roku zpíval Malý sbor Brixiho Missu Pastoralis in D a další vložky (pouze s varhanním doprovodem). V neděli 6. ledna (Slavnost Zjevení Páně) jsme provedli, tentokrát všichni, opět Brixiho pastorální mši, navíc Reges de Saba a pastorely. Letošní vánoce jsem po vzoru jiných kůrů (pražské i plzeňský, dokud zde fungovala fig. hudba) zavedl plakátování hudby při liturgii, aby byl všeobecný přehled o tom jaká se na Svaté Hoře provádí duchovní hudba. Plakátování prozatím zahrnuje jen areál Sv. Hory a přehled vychází též v časopise „Svatá Hora“.

O slavnosti Křtu Páně nebylo k dispozici proprium (asi se ztratilo), zkomponoval jsem tedy a nacvičil nové (tj. Vstupní zpěv a Zpěv k přijímání).

Rok 2002